chuẩn semantic

Tìm hiểu về web 3.0

Thiết kế web 3t
Sematic web còn được gọi là web 3.0 là một phần mở rộng của thế giới web được định nghĩa bởi Hiệp hội World Wide Web (W3C). Chuẩn Semantic nhấn mạnh đến việc sử dụng các định
Xem thêm